top of page

PRIVACY STATEMENT (JANUARI 2022)

Wie zijn we?

Stichting Brabants Jeugd Jazz Orkest

p/a Schubertstraat 70, 5014 LT Tilburg

Kamer van Koophandel: 83477802

Website: https://www.brabantsjeugdjazzorkest.nl

Secretariaat: Stijn Mol 

E-mailadres: stijn@brabantsjeugdjazzorkest.nl

 

Hierna te noemen het Brabants Jeugd Jazz Orkest. De stichting wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Voor het Brabants Jeugd Jazz Orkest is jouw privacy is belangrijk. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Brabants Jeugd Jazz Orkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; - Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van je rechten betreffende jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Brabants Jeugd Jazz Orkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons secretariaat, de contactgegevens staan ook boven aan dit document.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Het Brabants Jeugd Jazz Orkest verwerkt je persoonsgegevens omdat je op enigerlei wijze betrokken bent of bent geweest bij een project van het Brabants Jeugd Jazz Orkest en/of omdat je zelf je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken. Het Brabants Jeugd Jazz Orkest maakt hierbij onderscheid tussen de persoonsgegevens van projectdeelnemers en de persoonsgegevens van overige relaties. 

 

1. Persoonsgegevens van projectdeelnemers 

Via onze website www.brabantsjeugdjazzorkest.nl bieden wij de mogelijkheid om je in te schrijven voor projecten van het Brabants Jeugd Jazz Orkest. Wij vragen de volgende gegevens van deelnemers:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Instrument

 • Muziekervaring, vooropleiding, eventueel diploma; speelniveau

 • Contactgegevens muziekdocent, zijnde naam en telefoonnummer

 • E-mailadres ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger, indien deelnemer jonger is dan 18 jaar

 

Deze gegevens worden door het Brabants Jeugd Jazz Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratie

 • Het uitvoering geven aan de deelnemersafspraken 

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn de deelnemersafspraken. We verwerken jouw persoonsgegevens o.m. om je tijdig te kunnen informeren over repetities en uitvoeringen. En gebruiken wij deze informatie bijvoorbeeld om je contributie voor je deelname te innen.

 

 

Je persoonsgegevens worden door het Brabants Jeugd Jazz Orkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de deelnemersafspraken in de deelnemerslijst en daarna in het “oud deelnemersbestand” ten behoeve van informatievoorziening in de toekomst. De financiële administratie wordt minimaal 7 jaar bewaard (wettelijke eis).

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van overige relaties 

Naast de deelnemers van het project, bestaan onze overige relaties uit dirigenten, ex-deelnemers,  contactpersonen concertlocaties, leveranciers en sponsoren. Van overige relaties kunnen we de volgende gegevens vragen:

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres

 • Kopie ID

 • Salarisgegevens

 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer

 

Deze persoonsgegevens worden door het Brabants Jeugd Jazz Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: 

 • Uitvoering geven aan het contact en/of de samenwerkingsovereenkomst sponsorpakket.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het contract en/of de samenwerkingsovereenkomst sponsorpakket.

 

De persoonsgegevens worden door het Brabants Jeugd Jazz Orkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft dan wel een samenwerkingsovereenkomst sponsorpakket en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar. (wettelijk vereiste)

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Het BJJO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Samenstelling van het projectorkest 

 • Vinden en vastleggen van concertlocaties 

 • Vinden en vastleggen van repetitielocaties 

 • Verzenden van informatie en bladmuziek aan deelnemers m.b.t. het project

 • Incasseren van de bijdrage van de sponsoren 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige marketinguitingen 

 

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens uit het contactformulier?

Wanneer je via het formulier op de website contact met ons opneemt, worden de persoonsgegevens verwerkt met de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan het verzoek om informatie, contact die/dat door de verzoeker.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de vraag van de verzoeker. Voor bovenstaande doelstelling kan het Brabants Jeugd Jazz Orkest de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam

 • E-mailadres

 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken in principe uit onszelf geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig zou zijn voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. We delen jouw persoonsgegevens dan ook niet met derden met uitzondering van en alleen indien van toepassing met officiële instanties, zoals subsidieverstrekkers, gemeentelijke instanties en de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen (BBM) wanneer dit vereist wordt en/of ten behoeve van de veiligheid van de aanwezige personen.

 

We delen je persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres, instrument) in overleg met jou wel met bijvoorbeeld dirigent of muziekleraren zodat ze met jou kunnen communiceren en om eventueel hun diensten aan te bieden.

 

Het Brabants Jeugd Jazz Orkest verkoopt je gegevens niet aan derden. Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Met bedrijven en/of organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat vergelijkbaar niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid m.b.t. de persoonsgegevens is gewaarborgd. Het Brabants Jeugd Jazz Orkest blijft verwerkingsverantwoordelijke in deze. 

 

Hoe zit het met foto’s en video’s?

Tijdens repetitiedagen en concerten worden foto’s en opnames gemaakt van het orkest. Wij gebruiken dit beeld- en geluidsmateriaal ter promotie van onze activiteiten en onze stichting. Daarbij is het dus mogelijk dat je herkenbaar in beeld bent, echter zonder je naam. Bij inschrijving wordt aan alle deelnemers toestemming gevraagd voor publicatie van deze beelden. Voor deelnemers onder de 16 jaar, zal deze toestemming aan ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Mocht een deelnemer niet op de foto of op opnames gezet willen worden, dan dient hij/zij dit voorafgaand aan de start van een project aan te geven. 

Worden persoonsgegevens verwerkt van minderjarigen?

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het Brabants Jeugd Jazz Orkest gaat er vanuit dat een deelnemer onder de 16 jaar toestemming heeft van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Hier vragen wij bij de aanmelding via onze website expliciet om. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)/verzorger(s) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de overtuiging is ontstaan dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur via stijn@brabantsjeugdjazzorkest.nl, dan verwijderen wij deze informatie. De gegevens worden dan uiterlijk binnen vier weken verwijderd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Het BJJO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. 

Gegevens die verkregen zijn bij de inschrijving worden verwijderd na afhandeling van het project, uiterlijk 12 maanden na het laatste concert van het project. Naam, instrument, jaar van inschrijving en e-mailadres worden bewaard voor informatievoorziening in de toekomst. Indien je dit niet wilt, kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat.

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Het BJJO neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de leden van ons bestuur.

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens het Brabants Jeugd Jazz Orkest van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen 

 • We zorgen voor geheimhouding van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

 

Welke rechten heb je m.b.t. je persoonsgegevens? 

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou aangewezen organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

 

Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Hieraan zullen wij gehoor geven met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij dan om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable 7 zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek. Verder wijzen wij je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

Hoe gaat Brabants Jeugd Jazz Orkest om met Cookies?

Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Wanneer er geen inlogpagina komt, hoeft onderstaand stukje niet te worden opgenomen

 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Is ook sprake van ingesloten inhoud van andere websites?

Berichten op de website van het Brabants Jeugd Jazz Orket kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Het Brabants Jeugd Jazz Orkest maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en neemt dus ook niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid) bij betrokken is geweest. We maken geen gebruik van computerprogramma’s of systemen om gegevens te verzamelen. Dit gebeurt enkel via onze website. 

 

Wettelijke verplichtingen.

We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

bottom of page